• Regulamin

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy Zakupowej.
1.2. Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
1.3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
1.4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy Zakupowej www.atmaz.com.pl.
1.5. Platforma Zakupowa - serwis internetowy dostępny pod adresem www.atmaz.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
1.6. Towar - produkty prezentowane na stronach Platformy Zakupowej.
1.7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Atmaz Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Platformy Zakupowej oraz adresu mailowego Klienta.
1.8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. (Dz. U. z 2014 r. poz.827).
1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.).
1.10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i ilość Towaru.
1.11. Dni robocze - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.12. Czas realizacji Zamówienia - czas od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, do chwili przekazania Towaru przewoźnikowi określony liczbą dni roboczych.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Zakupowej, warunki i zasady składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.
2.2. Platforma Zakupowa prowadzona jest przez:
Atmaz Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3,
01-106 Warszawa,
tel: +48 22 837 46 15,
KRS: 15609,
NIP 527-020-03-03,
Regon 006718081.
2.3. Korzystanie z Platformy Zakupowej wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java Script.
2.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu atmaz.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach Platformy Zakupowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz orientacyjne Czasy realizacji Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Platformy Zakupowej i zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy zakupowej należy wejść na stronę internetową www.atmaz.com.pl, dokonać wyboru Towarów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.
3.2. Ilość pozycji przygotowywanego Zamówienia, ilość Towarów oraz ich wartość brutto (wraz z podatkiem vat) widoczna jest cały czas w górnym prawym rogu strony.
3.3. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować bez żadnych ograniczeń do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów i zapłać”, a następnie z zastrzeżeniami, o których mowa w rozdz VI pkt 6.3 i 6.4 . Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Konsultantem mailowo lub telefonicznie po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiającej z wyjątkiem odstąpienia od zawartej już umowy, co wymaga formy pisemnej.
3.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego Zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
a.) wybrane Towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość Towarów w cenach netto i brutto
c.) metoda płatności,
d.) sposób dostawy,
e.) koszt dostawy,
f.) łączna wartość zamówienia.
3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, oraz naciśnięcie przycisku „Zamów i zapłać”.
3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Atmaz Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.7. Przesłanie Zamówienia zostaje potwierdzone automatycznym mailem zatytułowanym „potwierdzenie otrzymania zamówienia nr ... dla kupującego”.
3.8. Po weryfikacji Zamówienia przez Konsultanta, Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: „potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr .... do realizacji”, zawierający wszystkie istotne elementy Zamówienia w szczególności informacje na temat sposobu dostawy, sposobu zapłaty, ilości Towarów, cen jednostkowych, Czasu realizacji Zamówienia wyrażonego w dniach roboczych oraz łącznej wartości Zamówienia.
3.9. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail „potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr .... do realizacji”.
3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
3.11. Mimo dołożenia wszelkich starań, nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem Atmaz Sp. z o.o., przesyłką kurierską lub Klient osobiście odbiera Towary z magazynu Atmaz Sp. z o.o..
4.3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiarów nie przekracza 180 cm. Koszty dostawy wynoszą dla przesyłek o wymiarach nie większych niż 0,18 m3 lub o wadze nie większej niż 30 kg 20 zł plus 23% Vat to jest 24,60 zł, a następnie 34 grosze netto plus Vat za każdy dodatkowy dcm3 lub 2 zł netto plus Vat za każdy dodatkowy kilogram. Dopłata za paczki nietypowe (suma wymiarów przekracza 180 cm) wynosi 20 zł netto plus Vat to jest 24,60 zł. Klient otrzymuje potwierdzenie kosztów dostawy w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji.
4.4. Wraz z dostawą Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury.
4.5. W przypadku braku możliwości pozostawienia przesyłki, firma kurierska zostawia awizo z informacją o miejscu odbioru paczki przez Klienta.

V. Ceny, metody płatności

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:
a.) gotówką przy dostawie realizowanej transportem własnym Atmaz Sp. z o.o.,
b.) gotówką lub przelewem przy odbiorze osobistym Towaru w siedzibie Atmaz Sp. z o.o.,
c.) przelewem na konto bankowe nr: 10 1500 1012 1210 1000 6913 0000 w przypadku przesyłki kurierskiej lub transportu własnego Atmaz Sp. z o.o.
5.3. Ceny podane na Platformie zakupowej mogą ulec zmianie w każdej chwili.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

6.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny z zastrzeżeniami zawartymi w pkt 6.3 i 6.4. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysłać je na adres Atmaz Sp. z o.o. 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3.
6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
6.3. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach, gdy przedmiotem świadczenia jest Towar:
a.) wykraczający poza standardową ofertę Platformy zakupowej, przygotowany na specjalne Zamówienie Klienta i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb,
b.) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
c.) dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d.) który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostanie nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
6.4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadkach podanych w pkt 6.3 a.)-d.) oraz dodatkowo, gdy ilość zamówionych Towarów jest większa niż średnia miesięczna sprzedaż na Platformie zakupowej, a producent Towaru odmawia przyjmowania zwrotów. W takim przypadku Klient ma prawo zaoferować Towar do sprzedaży innym użytkownikom Platformy zakupowej, a rozliczenie transakcji następuje w terminie 3 dni po dokonaniu zapłaty przez kolejnego nabywcę.
6.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:
Atmaz Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa.
6.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń Towaru w trakcie transportu.
6.7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Atmaz Sp. z o.o. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego Towaru z Umową sprzedaży.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: atmaz@atmaz.com.pl. Atmaz Sp. z o.o. zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.
7.3. Atmaz Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Atmaz Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy Zakupowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy zakupowej Klient może zgłaszać pisemnie na adres : Atmaz Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa lub mailowo na adres: atmaz@atmaz.com.pl, podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
8.3. Atmaz Sp. z o.o. zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.

IX. Dane osobowe

9.1. Klient podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie Platformy Zakupowej oraz ich przetwarzanie w celu realizacji Umowy sprzedaży.
9.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.926 ze zm.).
9.3. Klienci Platformy zakupowej mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

X. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

10.1. Klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego Towaru.
10.2. Klient kupujący materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek ma prawo zwrócić zużyte materiały w ilości pięciokrotnie większej niż zakupione na Platformie Zakupowej.
10.3. Odbiór przez Atmaz Sp. z o.o. sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek może nastąpić przy realizacji Zamówienia lub w punkcie sprzedaży przy ul. Nakielskiej 3 w Warszawie. Odbiór sprzętu i materiałów na życzenie Klienta zostaje potwierdzony na karcie przekazania odpadu.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Atmaz Sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Atmaz Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Atmaz Sp. z o.o.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.